október 29, 2018

Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený podľa ustanovení nariadenia európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a podľa zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov: Ako dotknutá osoba týmto prevádzkovateľovi –
spoločnosti Renewal Agency s. r. o. so sídlom Pri štepnici 3343/1, 085 01 Bardejov, IČO
46175679, udeľujem svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval, spravoval a uchovával
moje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu. Súhlas udeľujem na účel vedenia evidencie
uchádzačov o zamestnanie za účelom sprostredkovania zamestnania. Vyhlasujem, že mnou
poskytnuté údaje sú pravdivé, správne a úplné. Beriem na vedomie, že príjemcami poskytnutých
údajov sú obchodní partneri spoločnosti Renewal Agency s. r. o., ktorí prejavili záujem zamestnať
uchádzača o zamestnanie. Súhlas udeľujem na dobu 3 rokov, po uplynutí tejto doby budú moje
osobné údaje ako údaje uchádzača o zamestnanie vymazané a/alebo zlikvidované. Tento súhlas je
možné kedykoľvek písomne odvolať. Ako dotknutá osoba – uchádzač o zamestnanie mám právo
na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa ma týkajú, ako aj právo namietať spracúvanie
mojich osobných údajov,  právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo
podať sťažnosť dozornému orgánu a ďalšie práva v zmysle GDPR; kontaktná e-mailová adresa na
účel výkonu a uplatnenia uvedených práv je: zodpovednaosoba@renewalagency.sk . S týmito
informáciami som bol informovaný a v plnom rozsahu s nimi súhlasím.

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

 

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Obchodné meno: Renewal Agency s.r.o.  

Sídlo: Pri štepnici 3343/1, 085 01 Bardejov

IČO: 46 175 679

Zápis: obchodný register Okresného súdu v Prešove

v odd. Sro, vložka č. 24440/P

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:   zodpovednaosoba@renewalagency.sk

 

Účely spracúvania osobných údajov:

  • uzatváranie, evidencia a správa zmlúv, vrátane starostlivosti o klienta,
  • spracúvanie osobných údajov v rámci účtovníctva,
  • ponuka produktov a služieb v rámci marketingu,
  • správa registratúry

 

Právny základ:

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je zmluva medzi spoločnosťou a obchodným partnerom  a súhlas – najmä pre účely marketingu.

 

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje:

– poskytovatelia IT služieb

– advokátske kancelárie

– účtovné spoločnosti

 

Doba uchovávania osobných údajov:  počas trvania zmluvného vzťahu a po dobu 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu v zmysle príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

 

Práva dotknutej osoby:

právo na prístup a na informácie k svojím osobným údajom,

právo na opravu osobných údajov,

právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“),

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

právo na prenosnosť osobných údajov,

právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)

právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi na emailovej adrese: zodpovednaosoba@renewalagency.sk

 

Kategórie spracúvaných osobných údajov:  Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov klientovvyplýva zo zmluvnej dokumentácie alebo je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Spoločnosť spracúva osobné údaje v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania.

 

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje: V prípade, ak nie sú osobné údaje získané priamo od dotknutej osoby, zdrojom týchto údajov je osoba – zamestnávateľ, ktorý uzatvára zmluvu s prevádzkovateľom