september 6, 2016

Pre uchádzača

Výhody spolupráce so spoločnosťou Renewal Agency, s.r.o.

Snažíme sa pre vás nájsť vždy najvýhodnejšiu ponuku a vytvoriť inovatívne riešenie Vašej aktuálnej situácie pri hľadaní práce. Vďaka našim znalostiam a skúsenostiam v oblasti personálneho leasingu sme pre Vás ideálnym spojením profesionality rýchlosti a kvality. Naše priority a hodnoty Vám garantujú spoluprácu so stabilným partnerom na trhu práce ktorý je vždy ochotný poradiť a pomôcť.

ONLINE REGISTRÁCIA uchadzáča o zamestnanie

* Údaje potrebné vyplnit.

Zamestnaný:
Rodinný stav:
Znalosť AJ:
Znalosť NJ:
Vodičský preukaz: A B C D E T
Zdravotný preukaz do potravinárskeho priemyslu:

Prehlásenie: Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený podľa ustanovení nariadenia európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a podľa zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov: Ako dotknutá osoba týmto prevádzkovateľovi –
spoločnosti Renewal Agency s. r. o. so sídlom Pri štepnici 3343/1, 085 01 Bardejov, IČO
46175679, udeľujem svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval, spravoval a uchovával
moje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu. Súhlas udeľujem na účel vedenia evidencie
uchádzačov o zamestnanie za účelom sprostredkovania zamestnania. Vyhlasujem, že mnou
poskytnuté údaje sú pravdivé, správne a úplné. Beriem na vedomie, že príjemcami poskytnutých
údajov sú obchodní partneri spoločnosti Renewal Agency s. r. o., ktorí prejavili záujem zamestnať
uchádzača o zamestnanie. Súhlas udeľujem na dobu 3 rokov, po uplynutí tejto doby budú moje
osobné údaje ako údaje uchádzača o zamestnanie vymazané a/alebo zlikvidované. Tento súhlas je
možné kedykoľvek písomne odvolať. Ako dotknutá osoba - uchádzač o zamestnanie mám právo
na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa ma týkajú, ako aj právo namietať spracúvanie
mojich osobných údajov,  právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo
podať sťažnosť dozornému orgánu a ďalšie práva v zmysle GDPR; kontaktná e-mailová adresa na
účel výkonu a uplatnenia uvedených práv je: zodpovednaosoba@renewalagency.sk . S týmito
informáciami som bol informovaný a v plnom rozsahu s nimi súhlasím.