Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov: Ako dotknutá osoba týmto prevádzkovateľovi –spoločnosti Renewal agency s.r.o. so sídlom 295 01 Mníchovo Hradište, Víta Nejedlého 919, IČO: 28 969 685, udeľujem svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval, spravoval a uchovával moje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu. Súhlas udeľujem na účel vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie za účelom sprostredkovania zamestnania. Vyhlasujem, že mnou poskytnuté údaje sú pravdivé, správne a úplné. Beriem na vedomie, že príjemcami poskytnutých údajov sú obchodní partneri spoločnosti Renewal agency s.r.o., ktorí prejavili záujem zamestnať uchádzača o zamestnanie. Súhlas udeľujem na dobu 3 rokov, po uplynutí tejto doby budú moje osobné údaje ako údaje uchádzača o zamestnanie vymazané a/alebo zlikvidované. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Ako dotknutá osoba – uchádzač o zamestnanie mám právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa ma týkajú, ako aj právo namietať spracúvanie mojich osobných údajov,  právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu a ďalšie práva v zmysle GDPR; kontaktná e-mailová adresa na účel výkonu a uplatnenia uvedených práv je renewal.adz@gmail.com.

S týmito informáciami  som bol informovaný a v plnom rozsahu s nimi súhlasím 

Prevádzkovateľ osobných údajov

Obchodné meno : Renewal agency s.r.o.

Sídlo : 295 01 Mníchovo Hradište, Víta Nejedlého 919

IČO : 28969685

DIČ : CZ 28969685

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

renewal.adz@gmail.com

Účely spracúvania osobných údajov:

-uzatváranie, evidencia a správa zmlúv, vrátane starostlivosti o klienta,

-spracúvanie osobných údajov v rámci účtovníctva,

-ponuka produktov a služieb v rámci marketingu,

-správa registratúry.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a  Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

 

Právny základ

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je zmluva medzi spoločnosťou a obchodným partnerom  a súhlas – najmä pre účely marketingu.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje:

-poskytovatelia IT služieb

-advokátske kancelárie

-účtovné spoločnosti

Doba uchovávania osobných údajov

počas trvania zmluvného vzťahu a po dobu 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu v zmysle príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby: 

-právo na prístup a na informácie k svojím osobným údajom,

-právo na opravu osobných údajov,

-právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“),

-právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

-právo na prenosnosť osobných údajov,

-právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

-právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

-právo odvolať súhlas

(ak je súhlas právnym základom spracúvania)

-právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky